Regulamin wystaw psów rasowych

I. Postanowienia ogólne

1. Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych stanowi zgodnie z § 7 pkt 3 Statutu Związku Kynologicznego
w Polsce ( zwanego dalej Związkiem ) jedno z najistotniejszych zadań w działalności Związku.

2.
Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o postanowienia Statutu Związku, uwzględniając przepisy:


a) Statutu Międzynarodowej Federacji Kynologicznej   (FCI),


b) Regulaminu Wystaw Psów Rasowych FCI,


c) Regulaminu Kolegium Sędziów i Asystentów Kynologicznych,


d) Regulaminu Hodowli Psów Rasowych,

e) Regulaminu Klubu Ras.
3. Związek organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów:
a) wystawy międzynarodowe (FCI) z prawem przyznawania CACIB,
b) wystawy krajowe,
c) wystawy klubowe,
d) wystawy championów – wg odrębnego regulaminu, który jest załącznikiem do niniejszego,
e) wystawy elity – wg odrębnego regulaminu, który jest załącznikiem do niniejszego,
f ) pokazy popularyzujące psa rasowego.
4. Niniejszy regulamin nie obejmuje imprez, które posiadają odrębne regulaminy (np. próby pracy psów, wyścigi chartów itp.).
5. Organizatorami wystaw i pokazów są Zarządy Oddziałów i Kluby Ras Związku Kynologicznego w Polsce.
6. Nadzór nad organizacją imprez objętych niniejszym regulaminem sprawuje Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce bezpośrednio lub przez Prezydium Kolegium Sędziów (względnie inną instancję Związku).
7. Na wystawy organizowane przez Związek mogą być zgłaszane i przyjmowane psy zarejestrowane w Związku lub w uznanych przez Związek innych organizacjach kynologicznych. W przypadku ras nie uznanych przez FCI, ostatecznie lub prowizorycznie, mogą być one wystawiane, jeśli są uznane przez organizację członkowską lub partnera kontraktowego FCI. Psy tych ras muszą być wykazane w katalogu oddzielne jako rRasy nie uznane przez FCIr1; i nie mają one prawa do uzyskania wniosków CACIB, CWC ani innych tytułów przyznawanych na wystawie, nie mogą też brać udziału w konkurencjach finałowych.
8. Za zgłoszenie psa na wszystkie rodzaje wystaw organizowanych przez Związek pobierana jest opłata, niezależnie, czy pies jest doprowadzony do oceny, czy nie. Wysokość opłat ustalają Zarządy Oddziałów (Kluby Ras) dla każdej wystawy odrębną uchwałą. Zarząd Główny i organizatorzy wystawy mogą niektóre rasy i grupy psów zwolnić od opłaty. Za zgłoszenie psa na pokaz opłat nie pobiera się.
9. W wystawach uczestniczyć mogą tylko psy zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami służby weterynaryjnej. Psy chore, kalekie, z atrofią jąder, suki będące w widocznej ciąży lub z cieczką nie mogą uczestniczyć w wystawach. W przypadku, gdy właściciel nie zastosuje się do tego przepisu, sędzia powinien wykluczyć psa z ringu.
10. Wystawy i pokazy psów rasowych są dostępne dla publiczności, a organizatorzy uprawnieni są do pobierania opłaty za wstęp.
11. Planowanie lokalizacji i terminów wystaw odbywa się według poniższych zasad:
a) Zarządy Oddziałów (Kluby Ras) przed upływem 45 dni od zakończenia wystawy przekazują do  Zarządu  Głównego sprawozdanie merytoryczne i przed upływem 60 dni sprawozdanie finansowe,
b) do 1 października (z dwuletnim wyprzedzeniem) Zarządy Oddziałów przesyłają do Prezydium Kolegium Sędziów wnioski o organizację wystaw (dotyczy to również wystaw międzynarodowych),
c) do 15 października Prezydium Kolegium Sędziów przygotowuje projekt terminarza wystaw,
d) Zarząd Główny, po konsultacji z Zarządami Oddziałów, zatwierdza terminarz i lokalizację wystaw.
12. Organizowaniem wystawy zajmuje się komitet wystawowy, powoływany przez Zarząd Oddziału. W skład komitetu wchodzą członkowie Zarządu Oddziału oraz aktywiści Związku. Organizatorzy mogą zaangażować do określonych prac pracowników w oparciu o umowy-zlecenia.
13. Na wystawach nie przeprowadza się przeglądów hodowlanych.
II. Zasady organizacji wystaw
1. Organizator wystawy ustala listę sędziów oceniających psy, wysyła zaproszenia do sędziów oraz powiadamia o proponowanej obsadzie Prezydium Kolegium Sędziów nie później niż pół roku przed datą wystawy. Przy planowaniu listy powinna być przestrzegana zasada, aby ci sami sędziowie w kolejnych latach nie oceniali tych samych ras. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej muszą być zgłaszane do Prezydium Kolegium Sędziów.
2. Rozpowszechnienie informacji o organizowanej wystawie należy do Komitetu Organizacyjnego Wystawy i powinno uwzględniać możliwości finansowe Oddziału. Informacja dotycząca wystawy międzynarodowej musi mieć dodatkowo wersję w co najmniej jednym z języków federacyjnych.
3. Przyjmowanie zgłoszeń psów odbywa się na kartach zgłoszeń. Organizatorzy wystaw międzynarodowych powinni przygotować karty zgłoszeń uwzględniając języki federacyjne.
4. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:
a) nazwę (imię i przydomek hodowlany) psa,
b) numer rodowodu np. PKR lub KW (informacja ta nie jest konieczna w klasie szczeniąt i młodzieży) oraz obligatoryjnie numer rejestracyjny (dotyczy psów, które są w posiadaniu członków ZKwP),
c) rasę, płeć, umaszczenie, rodzaj włosa, wielkość (np. średni, miniaturowy) i datę urodzenia psa,
d) nazwy (imiona i przydomki hodowlane) rodziców,
e) wyszkolenie psa,
f) posiadany tytuł (championa, interchampiona),
g) imię i nazwisko hodowcy,
h) imię i nazwisko oraz adres właściciela,
i) klasę, do której pies jest zgłoszony,
j) informację o wysokości uiszczonej opłaty,
k) podpis zgłaszającego.
Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie wystawcy odnośnie przestrzegania Regulaminu Wystaw Psów Rasowych oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez jego psa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku członków Związku Kynologicznego w Polsce również oświadczenie o uiszczeniu składki członkowskiej za rok bieżący. Do zgłoszenia powinna być dołączona kserokopia rodowodu. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę określa organizator. Organizator wysyła wystawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dokument ten wraz z książeczką zdrowia lub paszportem psa stanowi podstawę do wprowadzenia psa na wystawę.
5. Na wystawę mogą być przyjmowane psy wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej, Księgi Wstępnej lub do ksiąg rodowodowych i ksiąg wstępnych innych krajów uznanych przez FCI.
6. Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasy szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
b) klasy młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
c) klasy pośredniej – wiek od 15 do 24 miesięcy,
d) klasy otwartej – wiek powyżej 15 miesięcy,
e) klasy użytkowej – wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości. Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI, wymienione są jako rasy pracujące. Certyfikat użytkowości (wzór) wydaje się:
- dla psów ras obronnych – posiadających co najmniej dyplom IPO-V,
- dla psów ras myśliwskich – posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów.
Kserokopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę. Na wystawach krajowych i klubowych może być organizowana klasa użytkowa dla chartów, uznanych za użytkowe.
f) klasy championów – dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI. Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
g) klasy weteranów – dla psów i suk które ukończyły 8 lat.
Dla klas otwartej, użytkowej, championów i weteranów nie określa się górnej granicy wieku.Na wystawach klubowych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny, można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. baby, juniorów, honorową itp.) Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15. maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16. listopada).
7. Organizator jest zobowiązany do wydania katalogu wystawowego. Katalog jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie. Psy nie umieszczone w katalogu nie mogą być oceniane chyba, że stało się tak z winy komitetu organizacyjnego (np. oczywiste błędy w przyjęciu i opracowaniu zgłoszenia, problem z drukiem katalogu itp.), o ile formularze zgłoszeń zostały prawidłowo wypełnione i wysłane do organizatorów przed przewidzianą datą zamknięcia zgłoszeń oraz jeśli opłata za zgłoszenie figuruje na wyciągach bankowych organizatora.
W katalogu należy zamieścić:
a) Wykaz zgłoszonych na wystawę psów w podziałach kolejno na:
 – grupy ras wg podziału FCI w kolejności od 1 do 10,
 – rasy w ramach grup w porządku alfabetycznym, (na wystawach z prawem przyznawania CACIB nazwy    ras podawane są po polsku i języku kraju pochodzenia rasy)
 – płeć, w kolejności psy – suki
 – klasy w ramach płci, w kolejności jak w pkt II, ppkt 5.
b) Dane o każdym psie, które powinny zawierać:
 – numer katalogowy, będący również numerem startowym,
 – posiadany tytuł (Champ., Int.Champ., Mł.Zw.Świata, Zw.Świata, Mł.Zw.Sekcji, Zw.Sekcji, Mł.Zw.Polski, Zw.Polski, Mł.Zw.Klubu, Zw.Klubu (tytuły muszą być    potwierdzone; innych tytułów i wyróżnień nie należy umieszczać),
 – nazwę (imię i przydomek hodowlany),– stopień wyszkolenia, – datę urodzenia, płeć, umaszczenie,
 – numer rodowodu (np. PKR, względnie KW) nr rejestracyjny (dotyczy psów które są w posiadaniu członków ZKwP),– nazwy (imiona i przydomki) rodziców,
o – imię i nazwisko hodowcy, – imię i nazwisko wystawcy oraz ewentualnie adres (o ile w katalogu nie zamieszczono wykazu wystawców).
c) Wykaz sędziów.
d) Skład komitetu organizacyjnego i ewentualnie honorowego.
e) Zasady podziału na klasy.
f) Alfabetyczny spis ras zgłoszonych na wystawę z ich liczebnością, numerami katalogowymi i numerami ringów, na których będą oceniane.
g) Przyznawane na danej wystawie tytuły i nagrody.
h) Omówienie zasad rozgrywania konkurencji finałowych.
i) Program wystawy, w tym plan konkurencji finałowych.
j) Plan sędziowania.
k) Schematyczny plan rozmieszczenia ringów,
l) Klauzulę o odpowiedzialności wystawcy lub właściciela za wszelkie szkody wyrządzone przez jego psa.
m) Informację o warunkach złożenia protestu i wysokości kaucji.
Katalog może zawierać również krótką charakterystykę ras, zasady oceny psów, względnie inne dane, wynikające z przepisów.
Zabronione jest przyjmowanie zgłoszeń po zamknięciu katalogu, grozi to nieuznaniem tytułów otrzymanych przez psy zapisane w dodatku do katalogu.


                                                                                                                                                                                                       dalej / str. 2